Number of a miniature: E036c
Name of a miniature: xxxxxxxxxxxx