Number of a miniature: C169c
Name of a miniature: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx