Number of a miniature: B068c
Name of a miniature: xxxxxxxxxxxxxxxxxx